อนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุ

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุ

หัวข้อนำทาง

อนุสาวรีย์ที่ทำด้วยทองแดง ด้วยความสูงรวม 27 เมตร งบก่อสร้างกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ใช้เวลาก่อสร้าง 8 เดือน พิธีเปิดในเดือนตุลาคม 2556 เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ เขาเสียชีวิตในปี 2555 ถือเป็นบิดาแห่งอิสรภาพของกัมพูชาโดยชาวกัมพูชาและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของชาวกัมพูชา